Co zawiera wzorcowy biznesplan?

  • opis przedsięwzięcia: przedmiot przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry (np. oznaczenie nabywanych nieruchomości – położenie, nr księgi wieczystej, powierzchnia, przeznaczenie; parametry nabywanych budynków – powierzchnia użytkowa, rok budowy, przeznaczenie, stan techniczny, parametry nabywanych środków trwałych – rodzaj, marka, rok produkcji, parametry techniczne), uzasadnienie realizacji, przewidywany okres funkcjonowania przedsięwzięcia;
  • plan techniczno-organizacyjny przedsięwzięcia: lokalizacja przedsięwzięcia, opis techniczny przedsięwzięcia, technologia, plan ilościowy produkcji – normalny poziom zdolności produkcyjnych wraz z terminem jego osiągnięcia, sezonowość produkcji i sprzedaży, źródła zaopatrzenia (dostawcy);
  • budżet przedsięwzięcia, w tym: a) nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe (wykaz rzeczowy i wartość netto oraz brutto zakupów inwestycyjnych wraz z informacją o dostawcach i wykonawcach, sposób ustalenia wartości nakładów, np. na podstawie kosztorysu, wyceny rzeczoznawcy) oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,  b) źródła finansowania całości nakładów związanych z przedsięwzięciem (w tym również podatku od towarów i usług, odsetek w okresie przed oddaniem przedsięwzięcia do użytkowania lub osiągnięciem przez przedsiębiorcę normalnych zdolności produkcyjnych);
  • sposób finansowania wkładu własnego wraz z informacją o już zgromadzonych środkach pieniężnych i wydatkach poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu oraz o planowanych do poniesienia przed uruchomieniem kredytu;
  • harmonogram realizacji przedsięwzięcia: informacja o działaniach związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji (dokumentacja, pozwolenia administracyjno-prawne), etapy realizacji przedsięwzięcia – terminy, zakres przedmiotowy, termin oddania inwestycji do eksploatacji;
  • plan marketingowy: opis produktu, charakterystyka rynku, docelowego segmentu klientów, konkurencji i pozycji klienta wobec konkurentów, kanał dystrybucji, plan ilościowy i wartościowy sprzedaży;
  • prognozę sprawozdań finansowych: m.in. prognozowanie sprzedaży, kosztów i zysków, harmonogram wydatków i dochodów.

Podsumowaniem biznesplanu jest analiza rentowności inwestycji, czyli oszacowanie jej przyszłej wartości, określenie progu rentowności oraz okresu zwrotu. Po dokonaniu analizy może się okazać, że przedsięwzięcie nie przyniesie oczekiwanej rentowności i konieczna będzie zmiana założeń lub rezygnacja z inwestycji.

Autor: Eryk Rutkowski, 9 maja 2019, „Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać?” - https://www.parp.gov.pl