PRZYKŁAD PROGNOZ FINANSOWYCH: TABELA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ
Lp.WyszczególnienieSUMAKoszty poniesione na dzień: Okresy prognozowane
2022
31-12-2021r.I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
A.WPŁYWY RAZEM0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Środki (stricte) własne Inwestora0,00 zł
2.Planowane wpływy ze sprzedaży, w tym :0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
a. - jednostki mieszkalne  (rachunek powierniczy)0,00 zł
b. - lokale handlowo-usługowe ( wpływy na RWW)0,00 zł
c. - komórki lokatorskie0,00 zł
d. - garaże ( wpływy na RWW)0,00 zł
e. - zwolnienia środków z rachunku powierniczego0,00 zł
III.Transze kredytu (planowana wypłata kredytu)0,00 zł
B.WYDATKI RAZEM0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
I.Koszt nabycia gruntu i dokumentacji, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Koszt nabycia gruntu0,00 zł
2.Koszt dokumentacji (projekty, pozwolenia itp..)0,00 zł
II.Koszty budowy, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Bezpośrednie koszty budowy0,00 zł
3.Inne0,00 zł
4.Rezerwa na koszty nieprzewidziane0,00 zł
III.koszty pośrednie realizacji przedsięwzięcia, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Nadzór inwestorski,0,00 zł
2Koszty działalności biura, Koszty marketingu i reklamy0,00 zł
3.Inne,0,00 zł
IV.Koszty kredytowe, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Odsetki od kredytu inwestorskiego0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
2.Prowizje bankowe0,00 zł
VI.OBSŁUGA KREDYTU (Planowana SPŁATA KAPITAŁU)0,00 zł
D.SALDO WOLNYCH ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
E.SKUMULOWANE SALDO ŚRODKÓW0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł