Przepływy z inwestycji

TABELA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ
Lp.WyszczególnienieSUMAKoszty poniesione na dzień: Okresy prognozowane
2021
31-12-2020r.I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
A.WPŁYWY RAZEM0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Środki (stricte) własne Inwestora0,00 zł
2.Planowane wpływy ze sprzedaży, w tym :0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
a. - jednostki mieszkalne  (rachunek powierniczy)0,00 zł
b. - lokale handlowo-usługowe ( wpływy na RWW)0,00 zł
c. - komórki lokatorskie0,00 zł
d. - garaże ( wpływy na RWW)0,00 zł
e. - zwolnienia środków z rachunku powierniczego0,00 zł
III.Transze kredytu (planowana wypłata kredytu)0,00 zł
B.WYDATKI RAZEM0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
I.Koszt nabycia gruntu i dokumentacji, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Koszt nabycia gruntu0,00 zł
2.Koszt dokumentacji (projekty, pozwolenia itp..)0,00 zł
II.Koszty budowy, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Bezpośrednie koszty budowy0,00 zł
3.Inne0,00 zł
4.Rezerwa na koszty nieprzewidziane0,00 zł
III.koszty pośrednie realizacji przedsięwzięcia, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Nadzór inwestorski,0,00 zł
2Koszty działalności biura, Koszty marketingu i reklamy0,00 zł
3.Inne,0,00 zł
IV.Koszty kredytowe, w tym:0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
1.Odsetki od kredytu inwestorskiego0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
2.Prowizje bankowe0,00 zł
VI.OBSŁUGA KREDYTU (Planowana SPŁATA KAPITAŁU)0,00 zł
D.SALDO WOLNYCH ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
E.SKUMULOWANE SALDO ŚRODKÓW0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTU PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ
Powierzchnia działki (w m2):0,00
Powierzchnia lokali mieszkalnych (w m2):0,00
Ilość lokali mieszkalnych:0
Powierzchnia lokali handlowo-usługowych (w m2):0,00
Ilość lokali handlowo-usługowych:0
Ilość garaży:0
Ilość komórek lokatorskich:0
SUMA KOSZTY0 zł
Koszt nabycia gruntu i dokumentacji:0 zł
koszty bezpośrednie budowy (wraz z rezerwą):0 zł
Poziom innych kosztów realizacji przedsięwzięcia /koszty miękkie/:0 zł
Wnioskowana kwota kredytu:                                          -   zł
Poziom przyjętego oprocentowania w skali roku:0,00%
Prowizja %:0,00%
Prowizja wartościowo:0 zł
Łącznie odsetki w całym okresie kredytowania0 zł
SUMA ŚRODKI WŁASNE0 zł
Środki własne klienta zaangażowane:0 zł
Środki własne klienta do zaangażowania:0 zł
SUMA PRZYCHODY0 zł
Cena za m2 lokali mieszkalnych0 zł
Przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych0 zł
Cena za m2 lokali handlowo-usługowych0 zł
Przychód ze sprzedaży lokali handlowo-usługowych0 zł
Cena za garaż0 zł
Przychód ze sprzedały garaży0 zł
Cena za komórkę lokatorską0 zł
Przychód ze sprzedaży komórek lokatorskich0 zł
STRUKTURA FINANSOWANIA%wartościowo
Środki własne:0,00%0 zł
Wpłaty nabywców:0,00%0 zł
Kredyt:0,00%0 zł
Suma Koszty:0,00%0 zł
POZOSTAŁE DANE
Koszt zakupu działki / powierzchni użytkowej do sprzedaży0 zł
koszty dokumentacji / powierzchni użytkowej do sprzedaży0 zł
koszty bezpośrednie budowy / powierzchni użytkowej  do sprzedaży0 zł
koszty pośrednie / powierzchni użytkowej do sprzedaży0 zł
Całkowity koszt inwestycji / całkowitej powierzchni do sprzedaży0 zł
wartość bieżąca nieruchomości - zweryfikowana przez Bank0 zł
wartość przyszła nieruchomości - zweryfikowana przez Bank0 zł
Rentowność projektu:0,00%
Zysk projektu0 zł
LTV  (Kredyt/Przyszła wartość nieruchomości zweryfikowana przez Bank)0%
LTC  (Kredyt/łączne koszty inwestycji)0%