REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INVESTCAM.PL

 1.  Definicje
  • Strona internetowa investcam.pl - strona zawierająca ogłoszenia internetowe dostępna pod aktualnym adresem URL: https://investcam.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Strona internetowa investcam.pl w dalszej części regulaminu występuje jako strona - zamiennie jako serwis. Właścicielem strony jest InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda z siedzibą w Radom, zwana dalej InvestCam Nieruchomości.
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu i zdjęć wprowadzonych online przez Użytkowników, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z Użytkownikiem.
  • Cena w nagłówku ogłoszenia - kwota brutto miesięcznego czynszu najmu lub ceny sprzedaży nieruchomości.
  • Nieruchomość inwestycyjna – zgodnie z MSR wszelkie nieruchomości (działki, lokale użytkowe, biurowce, budynki, hale, magazyny) utrzymywane przez właściciela w posiadaniu w celu generowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości lub wzrostu wartości i późniejszej odsprzedaży.
  • Użytkownik - osoba korzystająca ze strony w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  • Polityka RODO - informacja o danych osobowych - skierowana do kontrahenta administratora - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Określenie zasad dostępu do strony internetowej
  • Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  • Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych formalności.
  • InvestCam Nieruchomości zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: - MS Internet Explorer, - Firefox, - Chrome, - Opera. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies.
  • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.
  • Korzystanie z zasobów strony investcam.pl oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Zobowiązania InvestCam Nieruchomości - właściciela strony investcam.pl
  • InvestCam Nieruchomości zapewnia Użytkownikom dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
  • Treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie investcam.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach strony investcam.pl, są reklamą określonej nieruchomości oraz reklamą usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności przez InvestCam Nieruchomości.
 4. Zobowiązania użytkownika
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
  • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony zarówno na własny użytek osobisty jak i w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony a zamieszczonych przez innych użytkowników, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie w/w danych oraz materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
  • W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych zamieszczonych na stronie do celów marketingowych.
  • Korzystając z zasobów strony investcam.pl, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie strony i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Odpowiedzialność stron
  • InvestCam Nieruchomości oświadcza, że zamieszczone przez InvestCam Nieruchomości materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93) lecz mają charakter informacyjny.
  • InvestCam Nieruchomości nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.
  • InvestCam Nieruchomości nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa).
  • Użytkownik, klikając przycisk "Przejdź do serwisu" w wyświetlanej informacji systemowej pojawiającej się przy wejściu na stronę oświadcza, że zapoznał się z warunkami Przechowywania i przetwarzania danych przez stronę investcam.pl i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez InvestCam Nieruchomości.
  • Dane Użytkownika wraz z zawartością strony investcam.pl utrzymywane są na serwerach firmy hostingowej Smarthost Sp. z o.o. (www.smarthost.pl)
  • Dane Kontrahentów przechowywane są również w siedzibie firmy InvestCam Nieruchomości.
  • Dane przetwarzane są w celach kontaktowych i archiwizacyjnych, dane Kontrahentów również w celach księgowych.
  • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest InvestCam Nieruchomości z siedzibą w Radom. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia danych osobowych Użytkownika z zasobów strony investcam.pl, wysyłając stosowną informację na adres siedziby InvestCam Nieruchomości.
 7. Postanowienia Końcowe
  • InvestCam Nieruchomości zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  • Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z funkcjonowaniem strony investcam.pl należą do InvestCam Nieruchomości.
  • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony można kierować na adres siedziby InvestCam Nieruchomości oraz poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.
  • Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronieInformacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez InvestCam Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
  • InvestCam Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez InvestCam Nieruchomości na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę InvestCam Nieruchomości.
  • Regulamin jest dostępny na stronie https://investcam.pl.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.